Ova web stranica koristi tehnologiju kolačića (eng. Cookies) da bi ispravno prikazivala sadržaj.
Korištenjem stranice slažete se sa korištenjem tehnologije kolačića.

Ovom Odlukom se propisuje pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (dalje u tekstu: javna usluga) te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog ) otpada (dalje u tekstu: povezana usluga s javnom uslugom).

Ova Odluka sadrži:

 • kriterij obračuna količine otpada,
 • standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za skupljanje otpada,
 • namjanju učestalost odvoza otpada prema područjima,
 • obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
 • davatelja javne usluge i područje pružanja javne usluge,
 • obveze davatelja usluge i obveze korisnika usluge,
 • odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,
 • odredbe o provedbi ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.),
 • odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana i korisnika na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,
 • odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,
 • odredbe o prihvatljivom dokazu izršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge,
 • odredbe o cijeni javne usluge i o cijeni obvezne minimalne javne usluge,
 • način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,
 • način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,
 • odredbe o ugovornoj kazni,
 • kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime Općina Orehovica preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu usluga.

Prilog ove Odluke su Opći uvjeti ugovora s korisnicima (Dodatak I.) i Popis reciklažnih dvorišta i naselja na području na kojima je uspostavljeno reciklažno dvorište sa popisom naselja u kojima je uspostavljeno prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta te popis lokacija sa spremnicima za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila na javnoj površini (Dodatak II.).

Tekst ostatka odluke nalazi se u prilogu.

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak
   07:00 - 15:00 h
Utorak
   07:00 - 15:00 h
Srijeda
   07:00 - 16:00 h
Četvrtak
   07:00 - 15:00 h
Petak
   07:00 - 14:00 h
Vikendom i praznicima
   Općinski ured ne radi

Općinski imenik

Općina Orehovica
Tel.: 040/635-275
Fax.: 040/636-039
OIB: 99677841113
Adresa: Čakovečka 9
E-mail adresa:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općinski načelnik
040/636-040

Osnovna Škola Orehovica
040/635-020

Područna Škola Podbrest
040/620-205

Ambulanta - Dom zdravlja
040/635-130

Stomatološka ordinacija
099/2873-355

Poštanski ured Orehovica
040/635-504

Projekt FINOTEKA

finoteka

Pjesma Revica